Statutes (Norwegian)

Statutter

Vedtatt på konstituerende møte 26.03.1992. Sist revidert på årsmøtet 16.03.2018.

§ 1.NAVN

Foreningens navn er Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM).

§ 2. FORMÅL

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling er en frittstående forening for teknisk personell som arbeider med måling av olje og gass i norsk olje og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområder omfatter kvantums-måling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystem. Foreningen skal bidra til: – å fremme forståelse for kvantumsmåling, prøve-taking og kontinuerlig kvalitetsmåling som viktige fagområder – gjennom nasjonalt, europeisk og inter-nasjonalt standardiserings-arbeid, delta i komité- virksomheten i Standard Norge (SN) – utveksling av erfaring mellom eksperter fra ulike selskaper, institusjoner og myndigheter ved foredrag og annen informasjon – samordning av kommentarer til nye forskrifter innenfor fagområdet samt seminarer for felles-tolkning av slike forskrifter – å fremme norske standarder på relevante områder – teknologiutvikling for å møte brukernes behov – at faget får større innpass ved høgskoler og universiteter.

§ 3. ORGANISASJON

Foreningen ledes av et styre. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens sekretariat.

§ 4. MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være:

 1. Personer som arbeider innen foreningens virkeområde.
 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres.
 3. Medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense kan etter søknad innvilges seniormedlemskap. Seniormedlemmer betaler ikke kontingent.
 4. Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

§ 5. STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme, og denne kan kun utøves ved personlig fremmøte

§ 6. STYRET

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer hvorav 1 leder. Styret skal velges på årsmøtet. Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder eller hans/hennes stedfortreder dobbelt-stemme. Blant styrets medlemmer skal minimum 2 være medlem av Tekna.

§ 7 . Valgkomité

Valgkomité samt leder av valgkomité velges på årsmøte for ett år av gangen etter innstilling fra styret. Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer. Styret gir retningslinjer til valg-komiteen.

§ 8. ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes i tidsrommet 1 februar – 1 april. Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallelsen. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøte. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Fastsettelse av årskontingent
 4. Budsjett
 5. Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomité
 6. Rapport fra oppnevnte arbeidsgrupper
 7. Andre saker nevnt i innkallingen
 8. Tid og sted for neste årsmøte.

I forbindelse med årsmøtet, bør det gjennomføres et faglig program.

§ 9. FORENINGENS VEDTEKTER

Årsmøtet godkjenner foreningens vedtekter og vedtektsendringer.

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1 januar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 11. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 50 % av medlemmene skriftlig forlanger dette.

§ 12. FORENINGENS OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen og disponering av foreningens midler behandles etter reglene for Vedtektsendringer (§ 10), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning og forslag til disponering av foreningens midler må, for å være gyldig, gjentas på det neste ordinære årsmøte.