Flow Profile – Anfinn Paulsen

(Apologies, this article is in Norwegian only)

Anfinn Paulsen har nylig pensjonert seg etter en lang og innholdsrik karriere i Gassco og flere andre selskaper. NFOGM tok derfor en uformell prat med Anfinn for å få ett innblikk i hans karriere og erfaringer.

Anfinn utdannet seg ved NTH og fullførte sine studier innen El. Kraft i 1979. Som nyutdannet startet han i Samkjøringen av kraftverkene i Norge (sammenlignbart med dagens Statnett) og jobbet med styring av kraftnettet fra Oslo.

Når Statpipe ble satt i drift, flyttet Anfinn til Bygnes for å ta del i dette arbeidet. Arbeidet gikk da ut på CCR systemene og IT løsninger for oppfølging av gassrørledningen.
I 1987 ble Anfinn først introdusert til måling, da i Statoil, og jobbet den gang sammen med Reidar Sakariassen. Fremdeles på Bygnes, men avdelingen han jobbet under het Transport Divisjonen.

2001-2002 var en periode med noen større endringer, da med tanke på ansvarsrollene for statens direkte interesser på sokkelen. Petoro og Gassco ble etablert. Statoils avdeling på Bygnes ble da en del av dagens Gassco og det var slik Anfinn, dog ikke som et valgt bytte, endte opp der.

Opp gjennom karrieren har Anfinn sett store endringer og utviklinger innen måling, da særlig for gass. Han har i prinsippet fått med seg hele utviklingsprosessen fra å gå fra det tradisjonelle metoden med å bruke blendeplater til dagens ultrasoniske målere. Anfinn trekker frem Draupner som en særlig unik installasjon hvor det ble installert 12 ultralydmålere allerede i 1993-1994 og som står der den dag i dag. Det var en del utfordringer med tanke på støy i starten, men alt i alt vurderes teknologien og målerne som robust! I denne perioden sier Anfinn at det var stor utvikling innen ultrasoniske målere, i tillegg til Oljedirektoratets tilpasninger i måleforskriften for gassmåling. Anfinn var deltok i flere av disse prosessene, da særlig gjennom arbeidsgiverens teknologi kvalifiseringsprosesser.

Etter hvert økte omfanget på sokkelen med flere og flere gassrør og allokeringen dem imellom ble mer og mer komplekst. En av de siste større prosjektene Anfinn var involvert i var etableringen av Easington gassterminal i Storbritannia. Her har det stått flere ultrasoniske gassmålere og målt milliarder av kubikkmeter de siste 15 årene. Om ikke så alt for lang tid, men etter Anfinn er pensjonert, skal en av målerne byttes ut for så å sende den som byttes til et kalibreringslaboratorium. Noe Anfinn gjerne skulle deltatt på for å se hvordan måleren har endret seg etter alle disse årene i drift.

Anfinn trekker frem at han har vært heldig som har fått være med på svært mye. Har hatt kontakt med utallige mennesker opp igjennom årene og fått sett på utfordringene innen måling i et sokkelperspektiv. Det viktigste er folkene, sier Anfinn. Og trekker frem at det er folkene som følger opp systemene som er den viktigste brikken i å få til gode målinger!

Med hensyn til sokkelperspektivet har Anfinn vært heldig å kunne være tett på alle lokasjonene. Erfaringene fra Gassco er unikt i at man får inn signaler fra alle lokasjoner, både i Norge og ut i Europa! I den forbindelse innrømmer Anfinn at det har medført en del reising og farting for å kunne følge opp en så omfattende sokkel som vi har i Norge. Og måling er ikke kun for oss som jobber direkte med måling, men det er multidisiplinært!

For fremtiden trekker Anfinn frem alle mulighetene innen digitalisering. Her er det store effektivitetsmuligheter. I tillegg er det mye som gjenstår innen forskning og utvikling. Dagens løsning kan alltid forbedres, sier Anfinn. I den sammenheng har Anfinn deltatt aktivt innen F&U og trekker spesielt frem erfaringene han fikk ved å delta i Pipeline Research Council Inc. (PRCI) komiteer i USA og GERG forskningsgrupper. Noe som har gitt mye for ham personlig, men også for selskapet.

Mer og mer intelligente systemer har redusert behovet for å skru på utstyret i forbindelse med kalibreringer eller bytte instrumenter og målere. Til tross for dette kreves det en viss tilstedeværelse av teknisk personell for å kunne holde kvaliteten på ønsket nivå. Selv om verden digitaliseres mer og mer, og vi er inne i et grønt skifte, vil det alltid være behov for måleteknikere og måleingeniører!

Til sommeren er både Anfinn og kona pensjonister, noe de begge ser frem til. De har flere felles interesser og fritidsaktiviteter de nå kan bruke mer tid på. Det ser ikke ut til at de vil ha det noe mindre travelt som pensjonister enn som arbeidstagere!

NFOGM ønsker deg lykke til med pensjonisttilværelsen og ser frem til å se deg på eventuelle NFOGM Fagdager og lignende også i fremtiden!